Hlavná stránka


Aktuality (správy)  

Zoznam bezobrátkových zásob na odkúpenie nájdete tu :

Oznam SBD III Košice :

Od 02.09.2020 je povinnosť pri vstupe do budovy SBD III Košice pre verejnosť použiť dezinfekciu rúk a ochranné rúško. Pri vybavovaní požiadaviek uprednostnite elektronickú komunikáciu.

(20.06.2018) Zákonom č. 106/2018 Z.z. sa ruší povinnosť zimnej údržby chodníkov správcom respektíve vlastníkmi bytov. Táto činnosť zo zákona prechádza na samosprávu.

 S účinnosťou odo dňa 20.05.2018 sa zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov novelizoval zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Podľa § 9 odsek 2 cestného zákona závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií.

Podľa § 9a odsek 3 cestného zákona správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možnosti tieto závady odstrániť ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť.

Správca bytového domu SBD III Košice upozorňuje vlastníkov bytového domu, že podľa § 9a ods. 3 cestného zákona sa správcovia mestských komunikácií, medzi ktorých patrí aj mesto/ mestská časť/ obec môžu zbaviť zodpovednosti za závady v schodnosti chodníkov a za škody tým spôsobené, ak preukážu, že nebolo v ich možnostiach závady v schodnosti chodníkov odstrániť ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť, to znamená že reálne sa môže stať, že mesto/ mestská časť/ obec nebude odpratávať chodníky pri bytových domoch kvôli nedostatku financií a personálu s odôvodnením, že to nebolo v medziach ich možností a týmto zákonom dovoleným spôsobom sa vyviní zo zodpovednosti.

S poukazom na vyššie uvedené správca SBD III Košice odporúča vlastníkom bytových domov počkať, ako bude zmena zákona uvedená do praxe.

(19.07.2019) Spravodaj SBD III Košice 2021 nájdete tu :

(03.07.2017)SBD III Košice dáva na vedomie zoznam bezobrátkových zásob za skladové ceny. Zoznam nájdete tu :

SBD III Košice facebook nájdete tu :

SBD III Košice spravodaj nájdete tu :

SBD III Košice plán VTZ :

Cennik TU :

Cennik OPU :

Mesačný plán VTZ

Mesačný plán skutočnosť (mesiac dozadu) VTZ

UPOZORNENIE SBD III Košice!!!

(09.12.2014) SBD III Košice s účinnosťou od 01.01.2015 "RUŠÍ PRÍJEM HOTOVOSTNÝCH ÚHRAD V POKLADNI OD VLASTNÍKOV BYTOV."Toto opatrenie vyplýva zo správneho konania Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorá sa opiera o znenie par.10 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z.z. v platnom znení : " Úhrady za plnenia sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome povinní mesačne vopred uhrádzať na účet domu v banke."

Pre úhrady svojich plnení používajte bankové platby na číslo bankového účtu Vášho bytového domu. Hotovostné platby je možné ďalej hradiť už iba cez poštové poukážky (informácie v kanc. č. 27, t.č. 055/7980420 alebo 055/7980416).

Oznam SBD III Košice.

Štatút Fondu finančnej výpomoci na stredné a veľké opravy bytových domov nájdete tu :

v zmysle zákona číslo 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov majú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome povinnosť uhrádzať úhrady za plnenia na bankový účet svojho bytového domu vysvetlenie nových úprav od 01.11.2018 nájdete tu :

Informácie pre členskú základňu SBD III Košice o ochrane osobných údajov.

  Hore    |    Webmaster